Procedure en subsidievoorwaarden

Een aanvraag wordt gehonoreerd als deze voldoet aan de hieronder staande criteria, maar ook de eigen voorkeuren en prioriteiten spelen mee, waarbij een zekere subjectiviteit niet te vermijden is.
Het bestuur beslist gemiddeld vier keer per jaar
over binnengekomen aanvragen.

De volgende criteria worden in acht genomen:

De voorkeur gaat uit naar projecten op het gebied van cultuur en landbouw in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel, met daarbinnen weer een voorkeur voor de dorpen Stiens en Jelsum. Overigens is dit een voorkeur en worden activiteiten in andere gemeenten niet uitgesloten.

Het moeten eenmalige projecten zijn; exploitatiesubsidies worden niet gegeven tenzij het gaat om een startsubsidie of een tijdelijke incidentele overbruggingsbijdrage.

Zowel rechtspersoonlijkheid bezittende aanvragers als privé-personen komen in aanmerking. Zo wordt bijvoorbeeld regelmatig in de kosten van de publicatie voortkomende uit een dissertatieonderzoek bijgedragen.

Bij de aanvraag dient altijd een begroting en informatie over de eigen financiële positie ( b.v. een balans) te worden verstrekt en tevens een financieringsplan met aan anderen gevraagde subsidies.

Een subsidietoekenning geldt voor de duur van twee jaar. Op verzoek van de aanvrager kan het bestuur deze termijn verlengen.

Boelstra Olivier Stichting

Secretariaat

Website ontwerp: Ozingamedia 2017