ANBI gegevens BOS

RSIN              3736441

Beleidsplan:   zie bijlage
Jaarverslag 2021:   zie bijlage

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook geen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering, voor hun werk voor de stichting.

Doelstelling: Het verlenen van steun aan activiteiten op het gebied van cultuur of landbouw in de meest ruime zin;
Het doen van uitkeringen ten behoeve van de stille armen van Stiens en het Stienser Oudland

Bestuursleden:
mr. S. Swart, voorzitter
L. Oldersma, secretaris
drs. K. Faassen – Buma, penningmeester
Ing. J. A. Wassenaar
Ing, E.H.I. Hettinga

Verslag uitgevoerde activiteiten 2012

In het verslagjaar was het zestig jaar geleden dat de stichting werd opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum heeft het bestuur besloten aan dr. C.J. Kuiken de opdracht te geven om een boek te schrijven over de landbouwkundige ontwikkelingen in het Stienser Oudland en de rol van de families Boelstra, Olivier en Wassenaar in deze. Op 11 december 2012 werd het eerste exemplaar van het boek “Alles in de beste staat van cultuur” aangeboden aan de gedeputeerde van cultuur, mevr. mr.drs. J.A. de Vries.

Het stichtingsbestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer.

In totaal werden er in het verslagjaar 97 verzoeken voor subsidies ontvangen. Hiervan werden er 34 gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 43.275,-

Financiële verantwoording 2012

Inkomsten:         € 83.723,05
Uitgaven:  
Reservering onderhoud   € 8.375,-         (statutaire verplichting)
Kosten  
- Verzekeringen           
- Belastingen 
- Grafonderhoud 
- Bestuurskosten 
- Beveiliging 
- Onderhoud     
- Gas/electra
 
TOTAAL € 30.179
Toegezegde subsidies  € 43.275,-
Uitgaven publicatie     €  7.360,-
Totaal uitgaven € 89.189
Verlies € 5466,-

 

Boelstra Olivier Stichting

Secretariaat

Website ontwerp: Ozingamedia 2017